The Background of this area should be an image. Please use Change Background feature to change background of this area.
(Can be found under DESIGN tab)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych przez administratora danych Działając na podstawie art.13.1 RODO informuję jak niżej:

Administratorem danych (ADO) jest : UNIWERSA Centrum Kształcenia Językowego z siedzibą przy ul. Abrahama 18/12, 81-352 Gdynia, e-mail: uniwesackj@gmail.com.
Inspektorem danych osobowych (IDO) jest: Katarzyna Umławska, z którą można się kontaktować poprzez e-mail uniwesackj@gmail.com. we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia i realizacji umowy.
Prawa podmiotów danych: przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie 00-193, ul. Stawki 2 dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.